AANKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. INLEIDING

Dit document (samen met de documenten die hierin worden vermeld) zet de voorwaarden uiteen die op het gebruik van deze website (www.mokadi.be) en op de aankoop van producten via deze website van toepassing zijn (hierna te noemen de "Voorwaarden"). We verzoeken u dringend de Voorwaarden, ons Cookiebeleid en ons Privacybeleid (hierna gezamenlijk aangeduid als het "Gegevensbeschermingsbeleid") aandachtig te lezen alvorens deze website te gebruiken. Wanneer u deze website gebruikt of er een bestelling op plaatst, bent er ervan op de hoogte dat u aan deze Voorwaarden en aan ons Gegevensbeschermingsbeleid bent gebonden. Indien u niet met alle Voorwaarden en met het Gegevensbeschermingsbeleid akkoord gaat, moet u deze website niet gebruiken. Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid deze regelmatig te lezen, daar de Voorwaarden die gelden op het moment van totstandkoming van de desbetreffende Overeenkomst (zoals hierna uiteen wordt gezet) of van het gebruik van deze website, de Voorwaarden zijn die van toepassing zijn. De Overeenkomst (zoals hierna gedefinieerd) kan in elk van de talen waarin de Voorwaarden op deze website beschikbaar zijn naar keuze worden uitgevoerd.

2. ONZE GEGEVENS

De verkoop van goederen via deze website gebeurt onder de naam Packadi, Rue des cottages 115,1180 Brussel met Belgisch btw-nummer  BE 0673.913.834

3. UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN AAN DEZE WEBSITE

De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen in overeenstemming met het Gegevensbeschermingsbeleid worden verwerkt. Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.

4. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Wanneer u deze website gebruikt en bestellingen via deze website plaatst, stemt u ermee in: i. Deze website alleen voor rechtmatige inlichtingen of bestellingen te gebruiken. 2 ii. Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijs kan worden geacht dat een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om deze te annuleren en de betreffende instanties te informeren. iii. Ons naar waarheid en exact uw e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te verschaffen. Tevens stemt u ermee in dat wij deze informatie mogen gebruiken om contact met u op te nemen indien nodig ). Indien u ons niet alle informatie verschaft die wij nodig hebben, kunt u uw bestelling niet plaatsen. Wanneer u een bestelling plaatst via deze website, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en wettelijk in aanmerking te komen om overeenkomsten aan te gaan.

5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Om een bestelling te plaatsen, moet u het online bestelproces volgen en klikken op "Bestellen en Betalen". Nadat u dit gedaan hebt, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling (de "Orderbevestiging").

6. PRODUCTBESCHIKBAARHEID

Alle productbestellingen zijn aan beschikbaarheid van de producten onderhevig. Wanneer er problemen zijn met de levering van producten of wanneer er niet meer items op voorraad zijn, behouden we ons het recht voor om u te informeren over vervangende producten die u kunt bestellen en die van gelijke of hogere kwaliteit en waarde zijn. Als u de vervangende producten niet wenst te bestellen, restitueren we de bedragen die u eventueel al hebt betaald. 3

7. WEIGERING VAN BESTELLING

We behouden ons het recht voor om te allen tijde producten van deze website te verwijderen en materialen of inhoud van deze website te verwijderen of te bewerken. Hoewel we altijd alles in het werk stellen om alle bestellingen te verwerken, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons dwingen de verwerking van een bestelling te weigeren nadat we de Orderbevestiging hebben gestuurd, en we behouden ons het recht voor om dit te allen tijde te doen. We zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of enige andere derde partij voor het verwijderen van een product van deze website, voor het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud van de website, noch voor het niet verwerken van een bestelling nadat we de Orderbevestiging hebben verstuurd.

8. LEVERING

Niettegenstaande voorgaande Clausule 7 betreffende productbeschikbaarheid, bijzondere omstandigheden uitgezonderd, streven we ernaar om de bestelling van het (de) product(en) vermeld in de Leveringsbevestiging voor de datum te versturen die in de betreffende Leveringsbevestiging wordt vermeld; of, indien er geen leveringsdatum is opgegeven, binnen het geschatte tijdsbestek dat bij het selecteren van de leveringsmethode is opgegeven en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 14 dagen na de datum van de Orderbevestiging. Het is echter mogelijk dat zich vertragingen voordoen om redenen die het gevolg zijn van het op maat maken van producten, het optreden van onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied. Indien wij om welke reden ook niet in staat zijn om de leverdatum te halen, brengen wij u hiervan op de hoogte en geven wij u de mogelijkheid om met de aankoop door te gaan door een nieuwe leverdatum vast te stellen, of om de bestelling met volledige restitutie van het betaalde bedrag te annuleren. Houd er in ieder geval rekening mee dat wij op zaterdag of zondag niet aan huis leveren. Onderhavige Voorwaarden in aanmerking genomen, wordt verondersteld dat de "levering" heeft plaatsgevonden of de bestelling is "afgeleverd" op het moment dat u of een door u aangewezen derde partij de producten fysiek in bezit krijgt, hetgeen zal worden aangetoond doordat op het overeengekomen leveringsadres voor ontvangst van de bestelling is getekend

9. RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT VAN DE PRODUCTEN

De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering uw verantwoordelijkheid zijn. De eigendom van de producten gaat op u over zodra we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, of op het ogenblik van de levering mocht dit later plaatsvinden.

10. PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er van een kennelijke fout sprake is. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn, kunnen zich fouten voordoen. Indien we in de prijs van een van de producten die u hebt besteld een fout ontdekken, dan zullen we u zo snel mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om de bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen of te annuleren. Als we niet in staat zijn contact met u op te nemen, dan wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en worden alle betaalde bedragen volledig aan u terugbetaald. We zijn niet verplicht u producten tegen een onjuiste lagere prijs te leveren (ook niet nadat we de Leveringsbevestiging hebben verstuurd) indien de fout in de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en u de onjuiste prijs redelijkerwijs had kunnen herkennen. 5 De prijzen op onze website zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Die zullen aan het totale bedrag worden toegevoegd zoals in onze Koopgids - Verzendkosten is aangegeven. Prijzen kunnen te allen tijde veranderen. Met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld, zullen veranderingen echter niet van invloed zijn op bestellingen waarvoor we een Orderbevestiging hebben verstuurd. Nadat u alle producten die u wilt kopen hebt geselecteerd, zijn deze toegevoegd aan uw winkelmand. De volgende stap is het verwerken en betalen van de bestelling. Daartoe moet u de stappen van het bestelproces volgen en de informatie die bij elke stap wordt gevraagd invullen en verifiëren. Verderop in het bestelproces, vóór betaling, kunt u de gegevens van uw bestelling aanpassen. Een gedetailleerde beschrijving van het bestelproces is opgenomen in de Koopgids. Geregistreerde gebruikers vinden een overzicht van al hun geplaatste bestellingen in het onderdeel "Mijn Account". U kunt gebruiken maken van de betaalmethoden die op de website staan vermeld.

Om het risico op niet-geautoriseerde toegang te minimaliseren, worden uw creditcardgegevens gecodeerd. Op het moment dat we uw bestelling ontvangen, voeren we een pre-autorisatie op uw creditcard uit om vast te stellen of er voldoende middelen zijn om de transactie te voltooien. Het bedrag wordt op het moment dat uw bestelling ons magazijn verlaat van uw creditcard afgeschreven. Indien u via PayPal betaalt, wordt het bedrag afgeschreven op het moment dat wij uw bestelling bevestigen. Wanneer u op "Bestellen en Betalen" klikt, bevestigt u dat de creditcard van u is of dat u de rechtmatige houder van de cadeaukaart of voucher bent. Creditcards worden onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie van de uitgever van de kaart. Indien de uitgever van de kaart de betaling niet autoriseert, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering en zijn we niet in staat om een Overeenkomst met u aan te gaan.

11. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Volgens de geldende bepalingen en voorschriften is op alle aankopen die via de website plaatsvinden de omzetbelasting (btw) van toepassing.

In dit opzicht en overeenkomstig Hoofdstuk I van Titel V van de Richtlijn van de Raad 2006/112/EG d.d. 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk btw-stelsel, dient de leveringsplaats zich in de lidstaat van het adres te bevinden waar de items dienen te worden geleverd en dient de btw tegen het percentage te worden berekend dat van kracht is in de betreffende lidstaat waar de items dienen te worden geleverd volgens de geplaatste bestellingen

12. RETOURBELEID

12.1 Herroepingsrecht

Je hebt altijd de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen en vervolgens 14 dagen om de goederen aan ons te retourneren. U moet de goederen terugsturen of retourneren, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen nadat u ons uw beslissing om u uit dit contract te herroepen, aan ons hebt meegedeeld. Deze termijn wordt geacht te zijn gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Deze bedenktermijn gaat in op de dag van de ontvangst van het/de laatste artikel(en) van je bestelling. De gemakkelijkste manier om je herroepingsrecht uit te oefenen is door gewoonweg een email te sturen naar : info@packadi.be of het retourformulier in te vullen.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Gevolgen van herroeping 
We betalen alle door jouw uitgevoerde betalingen terug, met inbegrip van de kosten van onze standaardlevering, zonder vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij werden ingelicht over je beslissing om te herroepen. We zullen dezelfde betaalmethode gebruiken die jij gebruikte om je aankoop te betalen. Dit levert voor jou geen extra kosten op. De retourkosten zijn echter voor rekening van de consument. We hebben het recht de terugbetaling uit te stellen totdat wij de artikelen hebben ontvangen of jij het bewijs hebt geleverd dat de artikelen zijn teruggestuurd.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

Tenzij in deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot producten die via onze website zijn aangeschaft strikt beperkt tot de aankoopprijs die voor dat product is betaald.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de materialen of inhoud die onderdeel zijn van deze website, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als wij of de licentiegevers hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven. Dit belet u niet om deze website in die mate te gebruiken die nodig is om de informatie van uw bestelling of Contactgegevens te kopiëren.

15. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Overeenkomst is bindend voor u en voor ons, alsook voor onze respectievelijke rechtsopvolgers, verkrijgers en erfgenamen. U mag een Overeenkomst of de rechten of verplichtingen die hieruit voortvloeien niet overdragen, afstaan, belasten, of op enige andere wijze overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen een Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien te allen tijde overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enigerlei andere wijze overdragen tijdens de geldigheidsduur van de Overeenkomst. Om twijfel te voorkomen, vermelden we hier dat een dergelijke overdracht, cessie, vervreemding of andere afstand geen afbreuk zal doen aan de wettelijke rechten als consument of op enigerlei manier de uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties die we u hebben kunnen geven annuleren, beperken of begrenzen.

 

16. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige Overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het doel van de Overeenkomst, en 14 vervangen elke voorafgaande afspraak, overeenkomst of regeling die mondeling of schriftelijk tussen u en ons is gemaakt. Zowel u als wij erkennen dat wij overeengekomen zijn om de Overeenkomst aan te gaan onafhankelijk van enige verklaring of belofte die door de andere partij is gegeven of die uit een verklaring of document uit de onderhandelingen tussen de twee partijen voorafgaand aan genoemde Overeenkomst kan worden afgeleid, met uitzondering van die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden vermeld. Noch u noch wij zullen maatregelen nemen betreffende een onware verklaring die voorafgaand aan de datum van de Overeenkomst door de andere partij hetzij mondeling, hetzij schriftelijk is geuit (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is geuit) en de enige maatregel die door de andere partij kan worden genomen zal overeenkomstig de bepalingen van deze Voorwaarden als gevolg van contractbreuk zijn.

17. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

We hebben het recht om deze Voorwaarden te allen tijde te herzien en te wijzigen. U bent gebonden aan het beleid en Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u deze website gebruikt of een bestelling plaatst, behalve wanneer wij bij wet of bij een beslissing van overheidswege met terugwerkende kracht veranderingen aan deze beleidsbepalingen, Voorwaarden of Privacyverklaring moeten doorvoeren, in welk geval de veranderingen ook van toepassing zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE

Het gebruik van onze website en de overeenkomsten voor de aankoop van producten via deze website vallen onder de Belgische wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de website of met dergelijke overeenkomsten, valt onder de niet-exclusieve jurisdictie van de Belgische gerechtshoven. Indien u de Overeenkomst als consument aangaat, zal niets in deze clausule afbreuk doen aan uw rechten, zoals erkend in de van kracht zijnde toepasselijke wetgeving.

19. Aansprakelijkheid

  1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade van welke aard dan ook, die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de producten. In dat opzicht verbindt u zich ertoe de gebruiksaanwijzingverstrekt door de producent op of in de verpakking van het product, en die de informatie (en vooral de doseringen en contra-indicaties) vermeldt die u moet respecteren, aandachtig te lezen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele wijzigingen aan de producten die zijn aangebracht door de producenten.
  2. Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor ongemakken en nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het Internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de service, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen.
  3. Wij zijn slechts aansprakelijk indien de schade werd veroorzaakt door onze opzettelijke of bedrog. Wij zijn slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de daaruit volgende schade en de schade toegebracht aan derden.
  4. Wanneer wij zouden aansprakelijk zijn voor eender welke schade zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het factuurbedrag van uw bestelling, en ten hoogste tot het deel van de bestelling waarvoor wij aansprakelijk worden gesteld.
  5. Wij zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot eender welke verplichting in geval van overmacht.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Deze website gebruikt cookies. We gebruiken cookies om onze website beter te laten werken en uw online ervaring te verbeteren. Door verder te gaan met het gebruik van deze website stemt u in met het gebruik van cookies.